Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, semestr II
 PEDAGODZY SZKOLNI
Jolanta Mochol
Poniedziałek   8.50 - 13.30, 14.30 -15.30
Wtorek        13.30 – 14.30                    
Środa           9.45 - 11.45, 12.30 - 13.30
Czwartek      8.00 – 11.30
Piątek           11.30, 13.30
Marta Mochol
Wtorek         8.45 - 12.45
Środa          11.30 - 13.30
PSYCHOLODZY SZKOLNI
Anna Liwak    
Wtorek      10.00 - 15.00
Bożena Rusinek 
Czwartek    11.30 - 16.30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania…

Janusz Korczak

 

Szkoła jest miejscem, w którym Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą świadczy dwóch pedagogów szkolnych oraz psycholodzy – na co dzień pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku.

Kwestie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

§ 3. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

§ 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

(…)

§ 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły,

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela.

9) pracownika socjalnego

10) systenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

§ 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z ucnziemoraz w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) warsztatów

7) porad i konsultacji.

4. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

§ 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych
form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień
uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Dzień spektakli profilaktyczno-wychowawczych

Dzień spektakli profilaktyczno-wychowawczych

W dniu 27 kwietnia 2011 r. uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu: klasy I-VI szkoły podstawowej oraz klasy II- III gimnazjum uczestniczyli w spektaklach profilaktyczno - wychowawczych zagranych przez aktorów Krakowskiego Impresariatu Artystycznego „Rondo’”. Najmłodsi uczniowie obejrzeli bajkowy spektakl pt. „Afrykańska Przygoda”. Kolorowa historia w dwóch odsłonach opowiada o zabawnych przygodach małego Słonika Salomonika - pierwszego prawdziwego słonia z trąbą, oraz złośliwej małpki Fiki Miki. Bohaterowie bajki przez cały czas spierają się o różne racje, by na końcu stać się najlepszymi przyjaciółmi. Spektakl, który od początku zaangażował emocjonalnie młodego widza w historię zwierząt, sprawił, że przekazywane w nim treści wychowawcze dotyczące budowania pozytywnych relacji międzyludzkich, nikotynizmu, alkoholizmu, agresji wśród dzieci, właściwego korzystanie z komputera Internetu były lepiej zrozumiane i przeżyte.

Kolejny z wystawionych spektakli, pt. „Reguły gry” adresowany do uczniów klas starszych szkoły podstawowej poruszał problematykę pierwszego kontaktu z używkami, uzależnień od komputera, agresywnego zachowania rówieśniczego i przemocy werbalnej oraz budowania dobrych kontaktów w oparciu o system wartości, Bohaterką spektaklu jest zagubiona  w „szkolnej dżungli” Kasia –„Kulka”, która nie wie jak reagować na brutalne zachowanie kolegi, nie pomaga jej w osiągnięciu tej wiedzy ani TV ani Internet a rodziców i nauczycieli nie chce pytać. Stopniowo dojrzewał do tego, by wygrać w  starciu ze „złym”, który siedzi w jej głowie. Bo żeby wygrać, trzeba zachować reguły gry.

„Spotkanie” to tytuł spektaklu, który obejrzeli gimnazjaliści. W pięciu odsłonach, opowiada o okresie dorastania, w którym często popełniamy nieodwracalne błędy. Przedstawia spotkanie po latach dwójki przyjaciół z lat szkolnych, z małej miejscowości z której w poszukiwaniu lepszych perspektyw każdy ruszył w swoją stronę. Różni teraz, kiedyś tacy sami. Musieli się przekonać, że trzeba ponieść odpowiedzialność za własne czyny.

Sugestywna gra aktorów, bogactwo rekwizytów, a nade wszystko interaktywność spektaklu sprawiły, iż widowisko było atrakcyjną formą profilaktyki.

Dzięki życzliwości dyrektora Centrum Kultury w Annopolu p. Joanny Markiewicz przedstawienia wystawione zostały na scenie Centrum Kultury w Annopolu.

 

 

Pedagog szkolny

J. Mochol

Pomoc pedagoga szkolnego

 

 

Pomoc pedagoga szkolnego

Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania…

Janusz  Korczak

 

Szkoła jest miejscem, w którym Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą świadczy dwóch pedagogów szkolnych oraz psycholodzy – na co dzień pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 11.40-13.40  (2 h)

Wtorek 11-15-12.45 (1,5 h)

Środa 10.45-11.45, 12.35-13.35 (2 h)

Czwartek 10.45-12.45 (2 h)

Piątek 10.00 -12.30 (2,5 h)

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

/Rozporządzenie MENiS  z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach/

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Pedagog szkolny

Jolanta Mochol

 

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***