Działaność Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Annopolu współpracuje z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku. W okresie od 1 września 2020 Powiatowy Zespół Poradni kontynuje pracę w systemie stacjonarnym. Dane kontaktowe oraz oferta Zespołu dostępna jest pod adresem: http://poradniakrasnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Oferta-PZPPP.pdf

Zakres pomocy dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli świadczonych przez PZPP-P w Kraśniku.
- Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz
zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
- Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
- Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w tym z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.
- Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.
- Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
- Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
- Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
- Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej;
- Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
- Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Więcej na stronie: http://poradniakrasnik.pl/zadania-poradni/

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***